VMBO TL/GL Geschiedenis Toets: Wat moet je weten? (2023) (2023)

Doorgaan

Examen tips

oud examen

direct naar onze producten

ziet eruitGallobeschrijven

7onderwerp

per pagina

Aflopende volgorde

 1. Historisch overzicht (VMBO TL/GL)

  18 euro

  Look

  (Video) Examenspreekuur geschiedenis vmbo gl/tl met Fabian en Nina

  € 18,00

 2. Werkmap Geschiedenis (VMBO TL/GL)

  20,00€

 3. Online Examentraining: Geschiedenis van ExamenChallenge VMBO TL/GL

  34 euro

  Look

  34,00 euro

 4. Verklarende videogeschiedenis (VMBO TL/GL)

  25 euro

  Look

  (Video) Examenspreekuur economie vmbo gl/tl met Rick en Salih

  25,00€

 5. Examen Challenge Samenvatting + Geschiedenis (VMBO TL/GL)

  50 euro

  Look

  50,00 euronormale prijs52,00€

 6. Samenvatting + Videogeschiedenis uitgelegd (VMBO TL/GL)

  39,5 euro

  Look

  € 39,50normale prijs43,00€

 7. Samenvatting + Werkboek Geschiedenis (VMBO TL/GL)

  35 euro

  (Video) Examenspreekuur Engels vmbo gl/tl met Illanga en Tess

  Look

  35,00€normale prijs€ 38,00

ziet eruitGallobeschrijven

7onderwerp

per pagina

Aflopende volgorde

Wordt binnen 2 werkdagen verzonden

direct in de app af te lezen

veilige betaling

Meer dan 60.000 studenten gingen je voor

Weet u hoe de Nederlandse staatsstructuur zich sinds 1848 heeft ontwikkeld? Of ken je de Nederlandse en Europese geschiedenis vanaf 1900? Op deze pagina lees je alles over VMBO Eindexamen Geschiedenis.

examen informatie

Het eindexamen Geschiedenis vmbo TL/GL 2023 bestaat uit verschillende onderdelen, te weten:

A. De Nederlandse Grondwet

In deel A wordt ingegaan op de ontwikkeling van de Nederlandse grondwet sinds 1848. Dit onderwerp begint in een tijd dat koning Willem II nog de absolute macht had in onze monarchie. Het thema eindigt met de huidige politieke situatie. Politieke macht met parlement en koning beperkt/geen koning.

In dit onderwerp wordt onder andere beschreven hoe Johan Thorbecke in 1848 de eerste grondwet opstelde. In deze grondwet staat beschreven hoe het parlement inspraak krijgt in het bestuur van het land. Zorg ervoor dat u weet hoe de Senaat en het Huis verantwoordelijk zijn. Maar wat zijn de rechten en plichten van de bestuurders in de Kamer en de Senaat.

Het tweede deel gaat in op de verschillen tussen het stemrecht nu en ruim een ​​eeuw geleden. Centraal staat de invoering van het algemeen kiesrecht. U moet weten dat het in 1917 werd geïntroduceerd voor mannen en in 1919 voor vrouwen. Ook moet u weten hoe de verkiezingen voor de Eerste en Tweede Kamer (direct of indirect) verlopen. Je moet ook weten hoe regeringen worden gevormd en wat allianties zijn.

Nederland in de 19e eeuwelektronischdi 20elektronischv. Verschillende politieke scholen en partijen. Sommige daarvan zijn van belang voor de vorming van (basis)recht. Leer meer over de belangrijkste politieke trends en partijen van de vorige eeuw. U moet ook in staat zijn om de huidige, pre-delivery/pre-delivery politieke bijdragen aan elke politieke partij te beschrijven.

De grondwet speelt een belangrijke rol in de manier waarop wij Nederlanders ons leven leiden. U moet de belangrijkste grondwet van de vorige eeuw kennen. Denk bijvoorbeeld aan de vrijheid van meningsuiting of het recht op onderwijs. Je moet ook weten hoe wetten tot stand komen. En hoe we deze wetten afdwingen door de scheiding der machten.

In die tijd veranderde de samenleving snel. Er ontstonden groepen die arbeiders, kinderen en vrouwen en de mensen in het algemeen verdedigden. Zorg ervoor dat je voor elke groep de belangrijkste veranderingen kent (bijvoorbeeld feminisme, schoolgevechten of arbeidscontracten). Maar welke wetten kunnen deze groepen afdwingen?

B. Historisch overzicht sinds 1900

Deel B is het grootste deel en behandelt de belangrijkste gebeurtenissen en ontwikkelingen in de Nederlandse en Europese geschiedenis. Dit onderdeel is op te delen in 5 periodes, te weten:

 • B1: Eerste Wereldoorlog (1914-1918)
 • B2: Interbellum/Herstel en Crisis (1918 – 1939)
 • B3: Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
 • B4: Europa en de wereld (1945 – 1989)
 • B5: Nieuwe Wereldorde (sinds 1990)

B1: Eerste Wereldoorlog (1914-1918)

Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) is het goed om te weten hoe de grenzen van Europese landen er in 1900 uitzagen in vergelijking met nu. Het is ook belangrijk om te begrijpen wat voor soort spanning er tussen deze landen bestaat. Vanuit deze context kunnen de oorzaken van de Eerste Wereldoorlog worden begrepen. Lees zeker over de aanval op Franz Ferdinand, erfgenaam van de Oostenrijks-Hongaarse troon. En hoe een oorlog tussen Oostenrijk-Hongarije en Servië leidde tot een oorlog in Europa. U moet weten over de Central en de Triple Entente en welke landen daarbij betrokken waren. In deze thread praten we ook over manieren om oorlog te voeren. En het effect van oorlog op het dagelijks leven. Toen keizer Wilhelm II zich in 1918 overgaf, kwam er een einde aan de kwestie.

B2: Interbellum/Herstel en Crisis (1918 - 1939)

Na de Eerste Wereldoorlog is het thema tussen de oorlogen. Dit thema richt zich op de periode van herstel en crisis (1918-1939) voor de Tweede Wereldoorlog. Dit omvat het Verdrag van Versailles. Het verdrag bepaalde dat de Duitse Republiek moest betalen voor de Eerste Wereldoorlog. De draad analyseert ook het herstel van andere Europese landen. Ook komen de Verenigde Staten aan bod en de beurscrash van 1929. Leer meer over de gevolgen van de crisis in de Verenigde Staten. Vooral de impact op de Duitse Republiek. De crisis en het Verdrag van Versailles leidden tot de opkomst van het nationaal-socialisme. Het thema eindigt met de opkomst van Adolf Hitler. Je moet de impact op de Duitse Republiek, de buurlanden en de joodse bevolking kunnen omschrijven.

B3: Tweede Wereldoorlog (1939 - 1945)

Het thema van de Tweede Wereldoorlog legt uit hoe nazi-Duitsland Europa veroverde tussen 1939 en 1945. Belangrijke veldslagen om meer over te weten te komen zijn (1) de Battle of Britain, (2) de aanval op de Sovjet-Unie en (3) Pearl Harbor in de Verenigde Staten . Deze veldslagen veranderden het slagveld van Europa naar de wereld. In dit draadje wordt ook ingegaan op de impact op het dagelijks leven in Nederland. Van de capitulatie van Nederland op 15 mei 1940 tot de bevrijding op 5 mei 1945 zal hij eindelijk vertellen hoe de geallieerden Europa veroverden op het Duitse leger. En hoe de Amerikanen hun oorlog met Japan beëindigden met twee atoombommen op Hiroshima en Nagasaki.

B4: Europa en de wereld (1945 - 1989)

Het thema Europa en de Wereld verklaart de periode van 1945 tot 1989. Hieruit blijkt hoe Duitsland en Europa zijn verdeeld in Oost en West. Nieuwe allianties voor economische en militaire samenwerking (onder meer de NAVO, het Warschaupact, de Europese Economische Gemeenschap, de Verenigde Naties) werden gesloten. Het is belangrijk om te begrijpen wat communisme en kapitalisme betekenen. En hoe de verspreiding van het communisme tot spanningen in het Westen leidde. De wapenwedloop en de koude oorlog zijn het resultaat van deze spanningen. Hij bespreekt ook het gewapende conflict in Noord-Korea in de jaren vijftig en de Cubacrisis in de jaren zestig.

Naast het communisme en de Koude Oorlog was er sprake van dekolonisatie en immigratie naar West-Europese landen. Je moet weten wat dit voor Nederland betekent. Een speciaal gedeelte is gewijd aan de oprichting van de Joodse staat Israël. Je moet weten hoe dit land is ontstaan ​​en wat voor oorlogen hier hebben plaatsgevonden (en waarom). Het thema eindigt met de val van de Berlijnse Muur in 1989.

B5: Nieuwe Wereldorde (sinds 1990)

Het thema van de Nieuwe Wereld Orde (sinds 1990) begint na de val van het communisme. Zo praten ze over de oprichting van de Europese Unie. Het legt ook uit hoe terrorisme na het communisme de nieuwe vijand van de vrije wereld is. Ook de opkomst van multiculturele samenlevingen komt aan bod. Een laatste thema in de recente geschiedenis is de transformatie van Nederland naar een verzorgingsstaat. Ten slotte is het belangrijk om te begrijpen hoe het nationalisme vanaf de eeuwwisseling geleidelijk begon op te komen.

(Video) Hoe haal je een goed cijfer voor je VWO-examen geschiedenis? | #EXAMENTIPS | 2023

VMBO TL/GL examengeschiedenis

Geschiedenis is de wetenschap van het verleden. Het VMBO TL/GL Geschiedenis examen 2023 gaat over de structuur van de Nederlandse staat sinds 1848 en de belangrijkste gebeurtenissen en ontwikkelingen in de Nederlandse en Europese geschiedenis sinds 1900. Het VMBO TL/GL Geschiedenis examen bestaat uit een open en meerkeuze vragen. . Dit zijn de problemen die u kunt tegenkomen:

Sommige vragen gaan rechtstreeks over concepten. Leer deze concepten dus goed en laat uw collega's ze indien nodig uitproberen. Je moet ook de terminologie in context plaatsen. Zorg er dus voor dat u alle terminologie rond het onderwerp begrijpt en begrijpt hoe het zich ermee verhoudt. Er zijn ook vragen waarbij u een reeks belangrijke gebeurtenissen op volgorde moet zetten. Zorg er dus voor dat u de volgorde van gebeurtenissen kent.

In het tweede deel staat het gebruik van middelen centraal. Zorg er dus voor dat je weet hoe je de attributie moet beoordelen (wie, wanneer, wat werd gezien in de attributie, wat was de bedoeling van de maker/attributie). Door deze vragen vaak te stellen, kunt u de bron beter identificeren. Dit maakt het makkelijker om de vragen te beantwoorden. Tot slot komt het gezegde dat je soms iets moet vinden (gestaafd door bewijs) terug. Let altijd op het aantal parameters dat u hier moet opgeven. Geef in je antwoord duidelijk aan wat argumenten 1, 2 etc. zijn.

(Video) Examens wis- en natuurkunde | De Avondshow met Arjen Lubach (S3)

Tot slot willen we je vertellen dat het meestal het beste is om je antwoorden kort en bondig te houden. Zorg ervoor dat je antwoord volledig is, maar schrijf niet te veel of voeg er niets aan toe. Die extra's kosten tijd om te schrijven (wat jammer is). Het is ook mogelijk om die extra dingen fout te doen en meteen een fout antwoord te krijgen.

Hoe kunnen we je helpen bij je eindexamen?

Wij geloven dat iedereen het eindexamen kan halen.Om u te helpen bij de voorbereiding op de test, zijn hier drie bronnen:

 • Samenvatting examen geschiedenis.Dit is een korte samenvatting van alle examenstof.
 • Examen tipsHier vind je alle belangrijke tips die je moet weten voor het VMBO TL/GL geschiedenis examen.
 • Geschiedenis van oude VMBO TL/GL examensOefenen is immers een groot geheim tot succes.

De examenperiode is de meest stressvolle tijd op de middelbare school. Maar als je onze samenvattingen doorleest, veel oefenvragen stelt en onze examentips leest, ben je zo op weg.slagen voor het eindexamen

Videos

1. VMBO ECONOMIE was echt een SLECHT examen! | Eindexamenjournaal 2023 #5
(Scholieren.com)
2. Examenspreekuur Duits vmbo gl/tl met Jasmina en Yadi
(NOS Stories)
3. MAKKELIJK HOGE CIJFERS HALEN! mijn geheimen + tips
(Liv Catharina)
4. Hoe ging jouw examen nederlands vmbo tl/gl? 📚 #eindexamen
(ExamenOverzicht)
5. OUD-EXAMENLEERLINGEN vertellen JOU hoe je kan SLAGEN! | Eindexamens 2023
(Scholieren.com)
6. ECONOMIE EXAMEN TRAINING VMBO / MAVO 2023 (Ook voor Basis Kader en HAVO) #examens #examen #vmbo
(Economie Docent Rick Jansen)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rev. Porsche Oberbrunner

Last Updated: 10/03/2023

Views: 5411

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rev. Porsche Oberbrunner

Birthday: 1994-06-25

Address: Suite 153 582 Lubowitz Walks, Port Alfredoborough, IN 72879-2838

Phone: +128413562823324

Job: IT Strategist

Hobby: Video gaming, Basketball, Web surfing, Book restoration, Jogging, Shooting, Fishing

Introduction: My name is Rev. Porsche Oberbrunner, I am a zany, graceful, talented, witty, determined, shiny, enchanting person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.