Geschiedenis 2022 2023 havo - GESCHIEDENIS HAVO Voorbereidend Eindexamen Tips en trucs voor - Studeersnel (2023)

Table of Contents
geschiedenis 1.

geschiedenis

Voorbereiding op het eindexamen HAVO

Tips en trucs tijdens de voorbereiding en examens

Bereid je voor op een toets

Tip 1: Je bent goed voorbereid. Laat u niet misleiden door uitspraken als "daar komt het nu op neer". Examens zijn het eindpunt van al je onderwijs. Je bent er dus jaren mee bezig, en in die tijd heb je genoeg kennis en vaardigheden opgedaan om het examen af ​​te leggen. In die jaren werd je nooit wakker om te ontdekken dat al je kennis van het Engels verdwenen was. De beste garantie op succes is voorbereiding, en dat is wat je al die jaren op school hebt gedaan.

Tip 2: Plan het voorbereidende werk dat je nog moet doen. Deze voorbereidingen bestaan ​​uit twee delen: studie- en oefenvragen. Als je hiermee begint, plan dan niet te veel uren achter elkaar te studeren. Rustpauzes zijn noodzakelijk, maar ze moeten kort zijn, anders moet je elke keer opnieuw beginnen. Wissel af tussen verschillende taken en onderwerpen, zo kun je je beter concentreren. Op een bepaald tijdstip studeren is ook goed voor je focus (en je planning). Na enkele ogenblikken bereiden je hersenen zich voor op die specifieke activiteit.

Tip 3: Leer op verschillende manieren (door lezen, schrijven, luisteren, kijken en spreken) Even snel een boek lezen en een boek kijken, zonder iets op te nemen. Wissel dus het lezen van het boekmateriaal af met het schrijven van de samenvatting. Zorg ervoor dat je alleen de hoofdpunten in je samenvatting opneemt, zodat het ook echt een samenvatting is. Veel docenten hebben nu hun eigen YouTube-kanalen (zie de link in "Wat moet ik gebruiken om mijn toets voor te bereiden?"). Doe daar je voordeel mee, want dan wordt het materiaal beter omdat je ernaar kunt luisteren. Met mindmapping weet je zeker dat je de stof die voor je ligt kunt zien en beheersen. Tot slot is het fijn om de stof uit te leggen aan iemand die minder kennis heeft dan jij. Door de inhoud van de stof uit te leggen, merk je vanzelf waar je je nog in moet verdiepen en wat je al onder de knie hebt.

Tip 4: Studeer alsof je de toets maakt Oefenen voor de toets hoort natuurlijk ook bij het voorbereiden op de situatie zelf. Dit betekent dat je je studieomgeving zo veel mogelijk moet laten lijken op je examenomgeving. Zorg dus voor zo min mogelijk afleiding (lees: leg je telefoon een uur weg) en maak je bureau zoveel mogelijk vrij. Zo train je je hersenen om in echte examensituaties minder op je omgeving (en de afwezigheid van je telefoon) te letten.

 • Doe het rustig aan, ook al heb je tijdgebrek. Tussendoor rusten en strekken komt je concentratie alleen maar ten goede. Het helpt ook om spierstijfheid te voorkomen.
 • Heb je extra tijd? Controleer dan of je alle vragen volledig hebt beantwoord. Hoe saai het ook is, het is belangrijk omdat het gemakkelijk is om per ongeluk (delen van) vragen over te slaan.

Tip 2: Ga om met situaties waarin u flauwvalt door de afleiding. Als je flauwvalt, bedenk dan dat je kennis niet echt verloren is. Wild blijven denken zal de bewusteloosheid alleen maar vergroten. Het is beter om even iets anders te doen. Ga naar de badkamer, rek je lichaam uit, en als je je goed voorbereidt, zit de kennis in je hoofd en komt vanzelf weer tevoorschijn. Als u niet slaagt, onthoud dan dat u niet alle vragen correct hoeft te beantwoorden om voor het examen te slagen.

Wat moet je leren/weten voor het eindexamen geschiedenis?

 32 karakteristieke kenmerken  3 historische contexten

Wat moet u dragen ter voorbereiding op de test?

 Antwoorden op de voorbereidingsvragen voor het havo 2023 examen (op SomToday) / histoforum/periodic movies/ youtube/channel/UCopdoAf8LaOhzXTSH-wdFZg schooltv/exams/

1 Specificaties voor enkele kenmerkende aspecten van de cursus

De curriculumcommissie besloot enkele kenmerkende aspecten van de drie havogroepen verder aan te scherpen. Het verwijst altijd naar een beperkt aantal kenmerkende aspecten bij elkaar opgeteld. Elke groep heeft ook meerdere tijdsperioden. Deze sets worden historische contexten genoemd.

In de historische archieven zijn er:

 • leidende vraag
 • beschrijvende tekst
 • Historische voorbeelden Het afstemmen van kenmerkende aspecten in historische contexten wordt gefaciliteerd door middel van leidende vragen. Snelle vragen staan ​​naast de beschrijvende tekst. Noem en verklaar naast deze vragen historische voorbeelden (gebeurtenissen, ontwikkelingen, fenomenen of daden of de goede wil van mensen, zoals gespecificeerd in deel B van de syllabus). Historische voorbeelden laten zien in welke richting de auteur van de beschrijvende tekst dacht. Studenten moeten de historische context begrijpen.

1 De opbouw van het algemeen proefexamen (HAVO of VWO van 2006/2010 t/m 2013) omvat opgaven over de volgende onderwerpen (zie ook deelgebied A3): Prehistorie en Middeleeuwen Oudheid Vroegmodern Deze vraag wordt vaak gesteld. Deze indeling wordt ook erkend op het examen van 2015. Vanaf 2015 zal er een historische context zijn voor de verbindingskenmerken, soms zelfs over tijdsperioden heen. Wat betreft het percentage punten besteed aan niet gespecificeerde kenmerken gerelateerd aan historische achtergrond, is havo vastgesteld op 35%: 65%, een verschil van + of - 7%.

1 Voorbeeld van oefening. De volledige geschiedenis van pilotexamens sinds 2006 is gepubliceerd in cve/item/pilotexamens_historie b) Een bijlage met voorbeeldoefeningen is aan deze syllabus toegevoegd om te laten zien hoe andere soorten problemen kunnen worden aangepakt door middel van de specificatie in de vorm van historische context.

1 Rooster Rooster en tijdlijn Kandidaten kunnen:

 1. Schik gebeurtenissen in chronologische volgorde met de 10e eeuw als referentiekader;
 2. Verdeel de tien tijdperken in prehistorisch, oud, middeleeuws, vroegmodern en modern, en gebruik deze perioden als kader voor de chronologische volgorde van gebeurtenissen;
 3. Leg uit dat elke tijdlijn een uitleg is (zie ook Deel II) Oorzakelijk verband Aanvragers kunnen overwegen:
 4. Niet-lineaire en multicausale aard van historische fenomenen en gebeurtenissen
 5. Verschillende soorten causaliteit; bijvoorbeeld: directe en indirecte oorzaken, triggers (meest directe oorzaken), directe en langetermijneffecten, bedoelde en onbedoelde effecten, bedoelde en onbedoelde effecten, primaire en secundaire effecten op basis van omvang, intensiteit, duur;  Oorzaken en gevolgen op politiek-bestuurlijk, sociaal-economisch en cultureel-spiritueel gebied (waaronder religieus).
 6. In feite is elke causale reeks een interpretatie (zie ook Deel II). Continuïteit en verandering Kandidaten kunnen:
 7. Maak onderscheid tussen continuïteit en verandering in het historische proces;
 8. Identificeer verschillende soorten veranderingen zoals: snelheid (zeer snel en plotseling of langzaam en geleidelijk), duur, bereik, intensiteit, bereik, enz. Op politiek-bestuurlijk, sociaaleconomisch en cultureel/spiritueel gebied.
 9. Zich ervan bewust dat elke tijd sporen van het verleden draagt, zowel fysiek als immaterieel;
 10. Behandel het onderscheid tussen unieke en generieke betekenissen van historische termen, bijvoorbeeld: begrippen als feodalisme, imperialisme, centralisatie, democratie, burgerschap, oorlog, enz. ze hebben in de ene tijd en plaats (deels) andere betekenissen dan in de andere;
 11. Leg uit dat elke regel een voortzetting en een geïnterpreteerde wijziging is.

1.

Een uitleg van de bijzonderheden van de functie, zodat sollicitanten:

In het examenplan voor A2 worden tien tijdvakken als referentiekader gehanteerd. In de Domain B-specificatie wordt beschreven hoe dit in CE wordt geëvalueerd.

Voorwoord bij gebied B Om directe kennis van kenmerken te garanderen, moeten studenten alle aspecten van kenmerken op een meer algemeen niveau kunnen herkennen en uitleggen in nieuwe contexten en op basis van onbekende voorbeelden. Bovendien mag de testpersoon uitgaan van een bekende historische achtergrond op het beoogde kennisniveau. Voor veel kenmerkaspecten worden de voorbeelden ook geselecteerd en gespecificeerd in consistente groepen. Het verwijst naar de volgende historische contexten:  Het Britse Rijk 1585-1900  Duitsland in Europa 1918-1991  Nederland 1948-2008.

De rol van "stellingen" Elke historische context is begiftigd met drie of vier vragen die corresponderen met kenmerkende aspecten. Zorg ervoor dat u in uw ontwerpproces een consistente verhaallijn toepast. Per vraag zijn de kenmerkende aspecten die daarbij horen aangegeven. De vragen geven aan vanuit welk standpunt de kandidaat de geschreven tekst moet begrijpen en hieronder worden voorbeelden gegeven. Op deze manier leidt en definieert de vraag de 'need-to-know'-voorbeelden. De rol van de verklarende tekst Elke vraag gaat vergezeld van een verklarende tekst die de kandidaten moeten kennen. Het essay beschrijft relevante historische gebeurtenissen, mensen en concepten waarop de kandidaat de vraag moet kunnen beantwoorden. Probeer geen links toe te voegen aan de tekst, geef een voorbeeld en trek een conclusie. Dat betekent niet dat ze geen verbanden leggen, voorbeelden geven of conclusies trekken. Ze zijn op sommige plaatsen nodig, bijvoorbeeld om grenzen te ordenen of af te bakenen. De in de beschrijvende tekst genoemde jaren kunnen worden beschouwd als historische mijlpalen en de kandidaten dienen hiermee bekend te zijn. Als u dit weet, kunt u een nauwkeurige tijdlijn toepassen.

Voorbeeldkenmerken Voorbeelden die overeenkomen met een of meer kenmerkaspecten staan ​​vermeld onder elke beschrijvende tekst. Deze voorbeelden illustreren wat er in de tekst wordt beschreven en kandidaten moeten hiermee vertrouwd zijn. De vraag en de geschreven tekst bepalen wat er uit de voorbeelden geleerd moet worden. Historische kantelpunten zijn in de geschreven tekst opgenomen, niet als (illustratieve) voorbeelden. Niet alle aspecten van de functies zijn relevant voor het probleem.

Er worden voorbeelden gegeven. De meeste voorbeelden worden gevolgd door het jaartal tussen haakjes. Kandidaten hoeven de jaartallen tussen haakjes niet te kennen, deze worden verstrekt als een extra service aan gebruikers van de cursus.

Duidelijke recessie in Barbados en Jamaica. Groot-Brittannië verbood vervolgens de slavernij in een groot deel van het rijk in 1833.

Wat maakte India in de 19e eeuw (1765-1885) tot de belangrijkste kolonie van het Britse rijk?

Karakteristieken 25 Wereldhandel, commercieel kapitalisme en het ontstaan ​​van de wereldeconomie 29 De verspreiding van de Europese overheersing, met name plantagekolonies en aanverwante vormen van transatlantische slavenhandel, en de opkomst van het abolitionisme 31 De industrie die de basis legde voor de industrialisatiemaatschappij Revolutie 33 Moderne vormen van imperialisme geassocieerd met industrialisatie 34 Opkomst van bevrijdingsbewegingen

Na de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten verschoof het zwaartepunt van het Britse rijk naar India. Sinds het begin van de 17e eeuw had de Oost-Indische Compagnie hier fabrieken en handelde ze met de Mughal-koningen. Toen deze monarchieën verzwakten, breidde de Oost-Indische Compagnie haar invloed over India uit. Het Verdrag van Allahabad in 1765 markeerde het begin van het Britse rijk in India. Al snel heerste en belastte de Oost-Indische Compagnie een groot deel van het Indiase subcontinent. een belangrijke inkomstenbron. De Royal Navy en het Brits-Indische leger speelden een belangrijke rol bij het beheersen van het Britse rijk en bij het versterken en beschermen van de handel. Dat leger bestond uit Indiase soldaten onder leiding van Britse officieren, met bijna geen immigranten uit Groot-Brittannië. Een kleine groep Britten heerste over miljoenen Indiërs. Ze maakten gebruik van bestaand lokaal management. Hoewel de Britten veel van de religieuze en sociale gewoonten van India verwierpen, accepteerden veel Indiërs hun gezag. Toen ontevreden Indiase soldaten in 1857 in opstand kwamen, hadden de Britten moeite ze te verpletteren. India kwam toen onder de directe controle van de Britse regering. Koningin Victoria werd keizerin van India. De Indiase regering verleende politiek en militair prestige, maar was vooral economisch belangrijk voor Groot-Brittannië. India heeft ook plantages aangelegd voor de teelt van marktgewassen. Tegelijkertijd werd het subcontinent een belangrijk afzetgebied voor Britse industriële producten. De invoer concurreerde hevig met de Indiase huisnijverheid. Op lokaal niveau werd de Britse koloniale macht uitgebreid via de spoorwegen. De opening van stoomschepen en het Suezkanaal zorgden voor nauwere banden met het thuisland en dus voor meer controle. De Britten introduceerden de Engelse taal, het rechtssysteem en het onderwijssysteem uit een gevoel van superioriteit. Hoogopgeleide Indiërs vormden in 1885 het Indian National Congress. Aanvankelijk streefden zij naar gelijke kansen binnen de regering van Brits-Indië. De Britten gaven niet toe. De ontwikkeling van Groot-Brittannië als grote mogendheid heeft zijn eigen imago gevormd. Ze zagen het als hun taak om de wereld te beschaven naar Brits model.

1 Historische achtergrond: Duitsland in Europa 1918-

Wat leidde tot de opkomst van het nationaal-socialisme en welke impact had het op Duitsland en Europa (1918-1945)?

Kenmerkende aspecten: 37 De rol van de moderne media van propaganda en communicatie en de vormen van massaorganisatie 38 De implementatie van de totalitaire ideologie van het communisme en fascisme/nationaal-socialisme 39 De crisis van het wereldkapitalisme 40 De strijd tussen de twee wereldoorlogen 41 Leidend tot genocide, racisme en discriminatie, vooral tegen joden42 Duitse bezetting van Nederland

In de laatste dagen van de Eerste Wereldoorlog riep het Duitse Rijk een republiek uit. De sociaal-democratische regering ondertekende een wapenstilstand om te beginnen met de oprichting van een parlementaire democratie die vanaf het begin haperde met tegenstand van conservatieve elites en extremistische groeperingen aan de linker- en rechterkant. Een groot deel van de Duitsers wantrouwde de leiders van de republiek. Gevoed door achterbakse verhalen waren ze verantwoordelijk voor de nederlaag in de Eerste Wereldoorlog en ondertekenden ze het Verdrag van Versailles in 1919. De Duitse economie leed onder hoge herstelbetalingen en het verlies van grondstofrijke gebieden. Het bloeide opnieuw dankzij het Dawes-plan en het beleid van toenadering tot Frankrijk. De beurskrach van 1929 stortte Duitsland in een ernstige economische crisis. De nieuwe politieke instabiliteit was in het voordeel van de NSDAP onder leiding van Adolf Hitler. De extreemrechtse, antisemitische partij werd een massaorganisatie door intense propaganda en paramilitaire activiteiten. Hitler beloofde dat hij het land alleen maar naar welvaart en nationale eenheid zou leiden en dat hij het Verdrag van Versailles zou afschaffen. Hij werd in 1933 benoemd tot kanselier van Duitsland nadat zijn partij bij verkiezingen de grootste partij was geworden. Er werden machtigingswetten aangenomen nadat de Reichstag mislukte, het parlement opzij stapte, de Weimarrepubliek ten einde kwam en de nazi's aan de macht kwamen en onmiddellijk begonnen met het opbouwen van een totalitair regime. Nazid-maatschappij met terreur en propaganda. De eerste slachtoffers waren politieke tegenstanders, daarna degenen die niet tot de Volksunie behoorden. Aangezien het regime een snel economisch herstel lijkt te hebben doorgemaakt, genoot het aanvankelijk de steun van een groot deel van de bevolking. De Duitstalige toetredingsvraag leidde in 1938 tot de Conferentie van München. Groot-Brittannië probeerde daarmee een oorlog te voorkomen. zijn verzoeningspolitiek. Na de invasie van Polen in 1939 verklaarden Groot-Brittannië en Frankrijk de oorlog aan Duitsland. Het veroverde snel een groot deel van Europa, waaronder Nederland, waar de rechtsstaat werd uitgeschakeld en arbeidsbemiddeling werd ingevoerd.

Vooral joden werden overal systematisch uitgesloten van het openbare leven en uiteindelijk naar vernietigingskampen gestuurd.

Hoe de hereniging van Duitsland en de succesvolle integratie ervan in Europa (1961-1991) te verklaren?

Kenmerkende aspecten: 45 Na de wapenwedloop en de daaruit voortvloeiende dreiging van een kernoorlog splitste de wereld zich in twee ideologische blokken 47 De eenwording van Europa 48 De toenemende welvaart van het Westen heeft sinds de jaren zestig geleid tot ingrijpende sociaal-culturele veranderingsprocessen

Sinds de jaren zestig zijn de Sovjet-Amerikaanse betrekkingen verbeterd. Tijdens deze periode van ontspanning probeerde Brandt de betrekkingen met Oost-Duitsland en andere Oost-Europese landen te verbeteren door middel van zijn Oriëntbeleid. In 1972 erkenden de BRD en de DDR elkaar als gelijkwaardige staten in de internationale politiek. De Bondsrepubliek bleef echter streven naar Duitse eenwording. Om goede betrekkingen met het Westen te onderhouden, zette Brandt zich actief in voor de Europese integratie. De Oost-Duitse leider Honecker staat open voor Ostpolitik, maar ziet de deling van Duitsland als definitief. In de tweede helft van de jaren tachtig probeerde Gorbatsjov de Sovjet-Unie te vernietigen met zijn beleid van verklaringen en hervormingen. Hij verliet de Brezjnev-doctrine omdat succes de medewerking van het Westen vereiste. Oost-Duitse leiders keerden deze liberale Sovjetlijn de rug toe omdat ze bang waren voor de gevolgen van de hervormingen. Veel Oost-Duitsers die op televisie naar het leven in West-Duitsland keken, spraken hun ongenoegen uit. In 1989 ontstonden in de DDR protestbewegingen voor meer vrijheid en politieke hervormingen. Veel Oost-Duitsers immigreerden naar het Westen via verschillende Oost-Europese landen die in 1989 hun grenzen openden. Op 9 november 1989 viel de Berlijnse Muur. Het jaar daarop, 1990, werd Duitsland herenigd en werd Berlijn de nieuwe hoofdstad. De Koude Oorlog eindigde in 1991 met het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Bondskanselier Kohl aanvaardde de invoering van de euro in ruil voor Franse steun voor de eenwording en uitbreiding van de Europese Unie van de landen van het voormalige Oostblok. Intern houdt het nieuwe Duitsland zich bezig met de integratie van het oude Oost-Duitsland. Naast hereniging vormt immigratie ook een uitdaging voor de Duitse democratie. Het verenigde Duitsland integreerde snel in Europa en speelde daarin een steeds prominentere rol.

1 Historische achtergrond: Nederland 1948-

Hoe veranderden de sociale verhoudingen in Nederland van 1948 tot 1978?

Kenmerkende aspecten: 45 De verdeling van de wereld in twee ideologische blokken in een wapenwedloop en de daaruit voortvloeiende dreiging van een kernoorlog 46 De dekolonisatie maakte een einde aan de westerse hegemonie in de wereld 47 De Europese eenwording 48 De toenemende welvaart van het Westen sinds het decennium van de jaren zestig leidde tot een proces van het bereiken van sociaal-culturele verandering49 De ontwikkeling van pluralistische en multiculturele samenlevingen

Na de Tweede Wereldoorlog werd de vooroorlogse divisierelatie aanvankelijk hersteld. Met de hulp van Marshall begon Nederland aan een snelle wederopbouw. Het begin van de Koude Oorlog en de Europese samenwerking lieten zien dat Nederland geen neutraliteitspolitiek meer voerde. Na de Tweede Wereldoorlog was er een babyboom. De bevolking bleef in de eerste decennia na de oorlog op natuurlijke wijze groeien. In de jaren vijftig en zestig beleefde Nederland een periode van toenemende economische groei en industrialisatie. Het salarisbeleid van de rode Romeinse regering stimuleerde de export en de werkgelegenheid. Nederland profiteerde ook van het economisch herstel van Duitsland en de gasvondst in Groningen. Uitgangspunt is het bouwen aan een samenleving waar meer economische gelijkheid het ideaal is. Door de groeiende welvaart wisten politici en sociale partners samen te werken aan de totstandkoming van een verzorgingsstaat. Na de invoering van de AOW in 1957 werd de sociale wetgeving verder uitgebreid en stegen de lonen fors vanaf de jaren 60. In Nederland ontstond een consumptiemaatschappij. In veel woningen worden toestellen geïntroduceerd, steeds meer groepen, ook in het buitenland, kunnen op vakantie en meer welzijn gaat hand in hand met toenemende verstedelijking en mobiliteit. Na de jaren vijftig was er een depolarisatie van het sociale en politieke leven. Er ontstonden nieuwe politieke partijen en radiostations als D'66 en Verónica, evenals de jeugdcultuur. Jongeren hebben meer vrije tijd en geld tot hun beschikking en sommigen studeren langer. Gedeeltelijk beïnvloed door Britse en Amerikaanse populaire muziek, ontstonden eind jaren vijftig jeugdbewegingen zoals de Denozems. In de jaren zestig begonnen jeugdgroepen als provo's en hippies zich te verzetten tegen de consumptiemaatschappij. Ze bespotten het gezag van de oudere generaties, eisten meer participatie en de status van vrouwen veranderde. In 1956 eindigde de Married Women's Business Disability. Later streden feministen uit de tweede golf, zoals de Man Woman Society en Dolle Mina, voor gelijke rechten en kansen. De introductie en acceptatie van de anticonceptiepil, nieuwe echtscheidingswetgeving en onderwijs voor meisjes zorgden voor belangrijke, soms plotselinge, maatschappelijke veranderingen.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tyson Zemlak

Last Updated: 07/26/2023

Views: 5231

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tyson Zemlak

Birthday: 1992-03-17

Address: Apt. 662 96191 Quigley Dam, Kubview, MA 42013

Phone: +441678032891

Job: Community-Services Orchestrator

Hobby: Coffee roasting, Calligraphy, Metalworking, Fashion, Vehicle restoration, Shopping, Photography

Introduction: My name is Tyson Zemlak, I am a excited, light, sparkling, super, open, fair, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.